Insert your alternative text

Általános Szerződési Feltételek

JUMO Hungária Kft.
1118 Budapest
Számadó utca 19

Hívjon minket!
H-Cs: 8-17, P: 8-14:00
Phone: +36-1/467-0835
Fax: +36-1/467-0840
E-Mail: info.hu@jumo.net

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-865189
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 13629346-2-43
EU adószám: HU13629346
Bank: Raiffeisen Bank Zrt.
IBAN-kód:
HUF: HU13 1201 1409 0155 7612 0010 0000,
EUR: HU13 1201 1409 0155 7612 0020 0007,
SWIFT: UBRTHUHB

Általános Szerződési Feltételek

(PDF 237kByte) Version 05/2024

Letöltés

1. Hatály

 1. Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: az Eladó ÁSZF-je) az Eladó összes szállítására és szolgáltatására vonatkoznak és a mindenkori utolsó változat szerint érvényesek. A következő feltételek kivétel nélkül érvényesek minden szállításra és szolgáltatásra, beleértve a jövőbeni megrendeléseket is. Azok a szerződési feltételek, bármilyenek is legyenek (főleg a vételi feltételek), amelyek általunk el nem ismertek és ellent mondanak a szállításokra és szolgáltatásokra vonatkozó jelen ÁSZF-nek, teljes egészében érvénytelenek, függetlenül attól, hogy mikor és milyen formában váltak ismertté. Ha a Megrendelő nem él észrevétellel a szerződéses vagy vételi feltételek változtatásának tekintetében, semmiképp nem tekinthető elfogadottnak az általa eszközölt módosítás. A Vevő ennek ellentmondó ÁSZF-je kifejezetten tiltott. Rendelés visszaigazolásában megjelenő eltérés csak akkor érvényes, ha az kifejezetten és írásban elfogadásra került. A megrendelés teljesítése a jelen vételi feltételek elfogadását jelenti
 2. A licenc szoftver olyan átengedett szoftver, amelyet az Eladó nem saját maga fejlesztett, hanem egy harmadik féltől (a
  továbbiakban "Licencátadó"), pl. JUMO GmbH & Co. KG, vagy más Licencátadóktól engedélyezve megkapott. Ebben az esetben Licencátvevő, az átengedett szoftverrel együtt megkapja a mindenkori Licencátadó feltételeit is, melyek elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF rendelkezéseivel szemben.
 3. A jelen ÁSZF-től történő eltéréshez az Eladó írásos jóváhagyása szükséges..
 4. Az ÁSZF új változatai a szerződés részét képezik, kivéve, ha Vevő (Megrendelő) ez ellen a közzétételt követő 14 naptári napon belül írásban tiltakozik.
 5. A jelen ÁSZF, valamint a megrendeléshez tartozó dokumentáció és a műszaki leírások esetleges fordításai tekintetében kizárólag a német nyelvű fogalmazás érvényes.

2. Ajánlat és megrendelés

 1. Eladó ajánlatai nem kötelező érvényű ajánlatok.
 2. Az ajánlati és projekt dokumentumokat, valamint műszaki leírásokat az első kérésre azonnal vissza kell adni, ha a
  megrendelést/megbízást más kapja meg.

3. Szerződéskötés

 1. A szerződés akkor jön létre, amikor a rendelés kézhezvétele után az Eladó írásos rendelés visszaigazolást küld.
 2. Az esedékes szolgáltatást a rendelés visszaigazolás tartalmazza. Későbbi módosításokhoz írásos forma és Eladó jóváhagyása szükséges.

4. Árak

 1. Az összes ár más megkötés nélkül Forintban vagy Euroban van megadva (kivéve, ha a felek más pénznemben állapodnak meg). Az árképzés alapja a termékek mindenkori Euro ára.
 2. Az árak Telephelyről, az INCOTERMS 2020 szerint, ÁFA és szállítási költség nélkül értendők. Az használt elektromos és elektronikus berendezések visszavétele és megfelelő felhasználása, ill. hulladékkezelése ipari célokra a használt elektromos készülékekre vonatkozó rendelet szerint történik.
 3. A szállítással kapcsolatos összes illetéket, adót és egyéb díjakat ( beleértve a fuvardíjat is) a Vevő fizeti és felelős a fuvarozónak történő átadást követő károkért és sérülésekért.
 4. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy kisebb értékű sorozattermékeknél minimális rendelési mennyiséget határozzon meg. Bizonyos termékeknél, a gyártástól függően, +/- 5% túl- vagy alul-szállítások történhetnek, amelyeket át kell venni és ki kell fizetni.
 5. Eladó mindenkor jogosult arra, hogy a vételár összegének biztosítására egy neves, első osztályú pénzintézet visszavonhatatlan, az első igényre bármikor meghosszabbítható, legalább 6 hónapos bankgaranciáját kérje Vevőtől, amelyet az köteles megadni. Ellenkező esetben Eladó jogosult azonnal elállni a szerződéstől.
 6. Az ajánlattól eltérő rendelések esetén Eladó kifejezetten fenntartja magának az árváltozás jogát.
 7. Az ajánlati árak az ajánlat időpontjában érvényes nyersanyagárak, szállítási költségek és árfolyamok figyelembevételén alapulnak.Változások esetén Eladó mindenkor jogosult az árakat kiigazítani.
 8. A szakértői értékelések kidolgozásának költségei Vevő részére leszámlázásra kerülnek.
 9. A szerviz, a szerelési és a javítási szerződéseket Eladó a ténylegesen nyújtott szolgáltatások szerint számolja el.

5. Szállítás

 1. A szállítási határidő a Vevőre háruló összes műszaki, kereskedelmi és egyéb feltételek hiánytalan teljesítésével kezdődik. A szállítási határidőt növelheti a Vevő késedelmes magatartása.
 2. Eladó jogosult részszállításokat végezni és azokat felszámítani.
 3. Ha a szállítás lehívásra történik a megállapodás szerint, akkor az áru a megrendelés után legkésőbb 1 évvel lehívottnak minősül.
 4. Ha előre nem látható körülmény lép fel, vagy olyan helyzet adódik, melyért az Eladó nem felelős (mint például az összes vis major eset) és amely gátolja vagy megakadályozza a megállapodott szállítási határidő betartását, akkor ez minden esetben meghosszabbodik addig az időpontig, amíg ezek az akadályok elhárulnak: ide számítanak a teljesség igénye nélkül például a természeti katasztrófák, fegyveres konfliktusok, hivatalos beavatkozások és tiltások, szállítási és vámkezelési késedelem, szállítási károk, energia- és nyersanyaghiány, munkaügyi viták valamint egy alapvető, nehezen helyettesíthető beszállító kiesése. Mindezen körülmények a szállítási határidő meghosszabbításához is vezetnek, ha ezek az Eladó beszállítójánál történnek.
 5. Ha Vevő megtagadja a szállítmány átvételét, akkor Eladó jogosult a szerződés felbontására és Vevő köteles a vételáron túl egy peren kívüli kötbért megfizetni.
 6. A kötbérhez kifejezetten írásbeli megállapodás szükséges. Egy bizonyíthatóan kizárólag az Eladó hibájából történt késedelem esetén Vevő, eltérő megállapodás hiányában, jogosult a késedelem minden egyes befejezett hetére max. 0,5% kötbérre, de a teljes tárgyi szállítmány megfelelő része értékének max. 5 %-ára, amennyiben Vevőnek bizonyíthatóan ilyen összegű kára keletkezett. További igények minden esetben kizártak.
 7. A megrendelt és a leszállított árut Eladó nem veszi vissza.

6. Kockázatátszállás és teljesítés helye

 1. A kockázat és a haszon a Telephelyről való kiszállítással száll át a Vevőre, függetlenül a szállításra vagy a szolgáltatásra megállapodott áraktól. Ez akkor is érvényes, ha a szállítás vagy a szolgáltatás egy szerelés keretében történik, vagy ha a szállítást Eladó szervezi, irányítja vagy hajtja végre.
 2. Ha a szállítás olyan körülmények következtében késik, amelyekért Eladó nem köteles felelni (lásd 5.4. pont), akkor a kockázat a szállíthatósági készenlét napjától kezdve száll át Vevőre.
 3. Az Eladó jogosult a szállítási kockázatot biztosítani. A nyilvánvaló és a szemmel látható szállítási sérüléseket az átvételkor azonnal jelenteni kell a fuvarozónak és a fuvarozó írásos igazolásával együtt Eladóval közölni. Ha az igazolás 5 naptári napon belül nem áll rendelkezésre, akkor Vevő kártérítési igényei kizártak.

7. Fizetési feltételek

 1. A fizetési feltételek a mindenkori aktuális megegyezés szerint hatályosak.
 2. A fizetés azon a napon tekinthető teljesítettnek, amelyen Eladó ténylegesen rendelkezni tud vele.
 3. Ha Vevő a jelen vagy más üzletekből adódóan késedelembe kerül a fizetéssel vagy egyéb teljesítéssel, akkor Eladó, egyéb jogainak sérelme nélkül jogosult
  1. saját kötelezettségeinek teljesítését elhalasztani ezen kifizetés vagy egyéb teljesítés maradéktalan megtörténtéig és igénybe venni a szállítási határidőnek a Vevő késéséből adódó arányos meghosszabbítását.
  2. a jelen vagy az egyéb üzletekből adódó összes nyitott követelést esedékessé tenni. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat +8%-ot számítunk fel késedelmi kamatként a Ptk. 292/A. § alapján devizanemtől függetlenül, továbbá Ptk. 301/A. § (3) alapján a követelés behajtásával kapcsolatos költségek fedezésére, 40€-nak - az MNB késedelmi kamatfizetés kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint - megfelelő forintösszeget költségátalány címen, vagy 40€-t, amennyiben a számlázás Euróban történt. A kamatköltségen és behajtási költségátalányon túli költségek (ügyvédi felszólítási díj, inkasszó) a késedelmesen fizető Megrendelőt terhelik.
  3. egy türelmi idő kitűzése után a szerződéstől elállni.
 4. Eladó minden esetben jogosult az eljárás előtti összes költséget, különösen a felszólítások és az ügyvédi díj költségét továbbterhelni, amelynek kifizetésére Vevő kötelezi magát.
 5. Minden szállítmány Eladó tulajdonában marad a teljes kifizetésig. Az Eladó vételár igényének biztosítására a Vevő lemond Eladó javára a fenntartott áru viszontértékesítéséből adódó követeléséről, akkor is, ha ez már feldolgozásra, átalakításra vagy összevegyítésre került és Eladó közös tulajdont szerez, továbbá Vevő kötelezi magát, hogy megfelelő megjegyzést alkalmaz a könyveiben vagy a számláin. Kérésre Vevő köteles az átruházott követelést, valamint annak adósát Eladó tudtára adni, és követelésének behajtására az összes adatot és dokumentumot rendelkezésre bocsátani, és a harmadik fél adóst az átruházásról értesíteni. Lefoglalás, fizetésképtelenség vagy egyéb igénybevétel esetén Vevő köteles utalni Eladó tulajdonjogára és őt késedelem nélkül értesíteni. Eladót visszaszerzési jog illeti meg. A tulajdonjog fenntartás megsértésének vagy nem-átruházásának esetére Vevő fizet egy, nem a bírói mérséklési jog alá tartozó, az ezután felmerülő igényektől független kötbért az eladási ár összegében.
 6. Vevő nem jogosult esetleges garanciális vagy kártérési, vagy egyéb igények miatt a kifizetéseket visszatartani, vagy beszámítást érvényesíteni.

8. Garancia

 1. A garanciának a rendelés visszaigazolás (lásd 3.2) tartalma szab határt. Olyan nyilvánvaló hibákra, amelyeket Vevő megállapíthatott volna a beépítés vagy feldolgozás előtt, nincsenek garanciális igények. A hiba miatti kárra vagy hiba következtében keletkezett kárra viszont mindenképp. A részszállítások megreklamálásai nem adnak felhatalmazást a még nyitott részszállítások elutasítására.
 2. A garanciaidő 12 hónap. Ez vonatkozik azokra a szállítási és szolgáltatási cikkekre is, amelyek egy épülettel, az alappal és a területtel szilárdan össze vannak kötve. A garanciaidő tartama a kockázatátszállás időpontjával kezdődik a 6. pont szerint.
 3. Vevő köteles a keletkezett hiányosságokat vagy károkat azonnal, írásban és teljes mértékben, a megfelelő, érthető feljegyzések, adatok, stb. segítségével jelezni. A hiány vagy a kár okának megállapításakor és megszüntetésekor Vevő köteles minden esetben együttműködni, és kérésre jegyzőkönyveket, mérési eredményeket, stb. teljes mértékben rendelkezésre bocsátani. Az átadott dokumentumok, feljegyzések, stb. ésszerű határidőn belül megvizsgálásra kerülnek. Garanciaköteles hiba esetén - a 8.1 pont szerint - Eladó saját belátása szerint a hibás árut, ill. a hibás alkatrészt a teljesítés helyén utólag kijavíthatja, vagy ezeket utólagos javítás céljából magának megküldetheti, vagy cserét végezhet, vagy jóváírást állíthat ki.
 4. A hiba elhárításával és megállapításával, a keletkező mellékköltségek (például a beépítés és a kiszerelés, a szállítás, a hulladékkezelés, az utazás és az útidő) a Vevőt terhelik. A Vevő üzemében történő garanciális munkákhoz a szükséges segéderőt, emelő berendezéseket, állványt és a különböző szerelési anyagokat stb. ingyenesen kell rendelkezésre bocsátani. A kicserélt részek Eladó tulajdonába mennek át, és ezeket kérésre vissza kell küldeni.
 5. Vevő felelős a vevői adatok pontosságáért és teljességéért, és Eladót a szabadalmi és a szerzői jogok megsértése esetén kártalanítja és kielégíti.
 6. Kizárt a garancia olyan alkatrészek cseréjére, amelyek természetes kopásnak vagy elhasználódásnak vannak kitéve. A kopó, elhasználódó alkatrészek esetén a garancia kizárva.
 7. Kizárt a garancia olyan alkatrészek cseréjére, amelyek természetes kopásnak vagy elhasználódásnak vannak kitéve. A kopó, elhasználódó alkatrészek esetén a garancia kizárva.
 8. Javítási és szerviz szerződéseknél a Vevő garanciaigényei a 8.2 pont értelmében a megbízott szolgáltatatásra és a kicserélt alkatrészekre korlátozódnak.
 9. Garancia, javítás vagy szerviz miatti visszaküldés esetén Vevő köteles a veszélyes anyagokról szóló törvény érvényes változatát betartani. Azokat a készülékeket vagy készülékrészeket, amelyek veszélyes munkaanyagokat tartalmaznak, vagy velük bármely más módon kerülnek érintkezésbe, Vevő a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével köteles csomagolni és megjelölni. A veszélyes anyagokról szóló rendelet értelmében Vevő a szerviz szerződésben köteles nyomatékosan utalni a készülék kapcsolatára a veszélyes munkaanyagokkal, és ha szükséges, egy biztonsági adatlapot mellékelni az (EG) No 1907/2006. rendelet 31. cikkelye szerint. Ezen kötelezettségek megsértése esetén Vevő Eladót kártalanítja és kielégíti. A készülékek harmadik fél általi szállítása esetén lehetséges a szerviz vagy javítási megbízás elfogadásának elutasítása veszélyes anyagokkal való kapcsolat esetén.
 10. A megrendelés feldolgozása előtt Vevő minden esetben köteles megküldeni a cégszerűen aláírt "Mentesítési Nyilatkozat”-ot. A „Mentesítési Nyilatkozat” Eladó honlapján rendelkezésre áll és letölthető a https://www.jumo.de/web/divapps/GlobalSearch?q=Dekontaminationserklärung oldalról.
 11. Valamennyi jogsértésért és kárért, beleértve az adminisztratív eljárások be nem tartását, Vevő az Eladót teljesen kártalanítja és kielégíti.

9. Szerződés felbontása

 1. Eladó jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben
  1. a szolgáltatás végrehajtása, elfogadása, megkezdése vagy folytatása olyan okokból, amelyeket Vevő köteles képviselni, lehetetlen vagy egy új határidő kitűzése után is tovább húzódik.
  2. a Vevő személyi vagy pénzügyi viszonyaiban utólagos változások válnak ismertté (pl. fizetésképtelenség, kompenzációs eljárás, csődeljárás, rossz információ, stb.), ami feljogosítja Eladót, hogy a szerződést felbontsa, vagy új feltételeket adjon (előrefizetés, utánvét). Ez érvényes arra az esetre is, ha kétségek támadnak Vevő fizetőképességét illetően, de az Elad kérésére sem teljesít előrefizetést, vagy nem nyújt használható biztonságot még a szállítás előtt.
  3. a szállítási határidő az 5.4 pontban említett körülményekből adódóan legalább 6 hónappal kitolódik.
 2. a szállítási határidő az 5.4 pontban említett körülményekből adódóan legalább 6 hónappal kitolódik.
 3. A felmondással azonnal esedékesek és kifizetendők (lásd 7.3.) lesznek a már teljesített szállítások, szolgáltatások vagy
  részszolgáltatások.
  A Vevő általi felmondás esetén, a további igényektől függetlenül, peren kívül megállapított kötbérfizetés esedékes a szerződéses érték 20%-ban, de legkevesebb 100.000,- HUF értékben. Ez akkor is érvényes, ha a szállítást, a szolgáltatást vagy a részszolgáltatást Vevő még nem vette át, és ez hasonlóan érvényes az Eladó által végzett előkészítő munkálatokra.
 4. Vevő igényei ki vannak zárva Eladó jogos visszalépéséből.
 5. A vevő/importőr sem közvetlenül, sem közvetve nem értékesíthet, exportálhat vagy reexportálhat az Orosz Föderációba, illetve az Orosz Föderációban történő felhasználásra a 833/2014/EU tanácsi rendelet 12g. cikkének hatálya alá tartozó árukat.
 6. Az ügyfél/importőr minden tőle telhetőt megtesz annak biztosítására, hogy a 9.5. bekezdés célját a tágabb kereskedelmi láncban harmadik felek, köztük a lehetséges viszonteladók, ne hiúsítsák meg.
 7. A Vevő/Importőr megfelelő felügyeleti mechanizmust hoz létre és tart fenn a kereskedelmi láncban lejjebb lévő harmadik felek – beleértve a lehetséges viszonteladók – olyan magatartásának felderítésére, amely meghiúsítaná a 9.5. bekezdés célját.
 8. A 9.5., a 9.6. vagy a 9.7. bekezdés bármely megszegése a Szerződés lényeges megszegésének minősül, és a Vállalkozó/Exportőr jogosult megfelelő jogorvoslatot kérni, beleértve, de nem kizárólagosan: (I) a szerződés felmondását; valamint (II) kötbért a szerződés összértékének vagy az exportált áruk árának 5%-át kitevő mértékben, attól függően, hogy melyik a nagyobb.
 9. A Vevő/Importőr köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szállítót/Exportőrt a 9.5., a 9.6. vagy a 9.7. bekezdés alkalmazásában felmerülő problémákról, ideértve a harmadik felek minden olyan releváns tevékenységéről is, amely meghiúsíthatja a 9.5. bekezdés célját. A Vevő/Importőr köteles a Szállító/Exportőr rendelkezésére bocsátani a 9.5., a 9.6. vagy a 9.7. bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítésére vonatkozó információkat az egyszerű tájékoztatás kérésétől számított két héten belül.

10. Eladó felelőssége

 1. A felelősség feltétele a Vevőre háruló összes szerződéses kötelezettség teljesítése.
 2. Eladó csak akkor felelős a termékfelelősségi törvény alkalmazási területén kívüli károkért, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság bizonyíthatóan felróható terhére a törvényes előírások keretében. Kizárt Eladó felelőssége enyhe gondatlanságért, valamint közvetett és vagyoni károk, elmaradt megtakarítások, kamatveszteségek, adatvesztés vagy harmadik fél Vevővel szembeni igényéből adódó károk pótlásában.
 3. Az Eladó /ügynök felelőssége kizárt a következő esetekben:
  1. a Vevőre vonatkozó szerződéses kötelezettségek be nem tartása, beleértve az ÁSZF be nem tartását.
  2. a szerelési és üzemeltetési utasítások be nem tartása.
  3. a helyi hatósági engedélyezési rendelkezések megsértése.
  4. ellentmondás a nemzeti előírásokkal és az alkalmazandó európai szabványokkal szemben.
  5. közvetett károk, hiba következtében keletkezett károk vagy elmaradt haszon.
  6. adat- és programvesztésből, valamint ezek helyreállításából adódó károk. Ezek biztosítására a Vevő illetékes.
 4. Egyebekben korlátozott a szállításra és a szolgáltatásra vonatkozó felelősség, amely a személyi és az anyagi károkkal, illetve a munkáltatói felelősségbiztosítással kapcsolatosan jelentkezik. A Vevőnek Eladóval szemben érvényesített kártérítési igényeire a limit jelenleg összesen 6 millió HUF. Ez vonatkozik a 10.1 és 10.2 pont szerinti vétkes károkozásért, ahol ez az enyhe gondatlanság esetére kimondottan ki van zárva. A korlátozás kiterjed a hibás tanácsadás és / vagy képviselet miatt benyújtott összes igényre. A szolgáltatási teljesítés keretében megbízott harmadik félért Eladó csak kiválasztási hiba esetén felelős.

11. Iparjogvédelem és szerzői jog

 1. Ha egy árut a Vevő konstrukciós adatai, rajzai, modellei vagy egyéb specifikációi alapján az Eladó elkészít, akkor az oltalmi jog megsértése miatti igénybevétel esetén Vevő köteles Eladót kártalanítani és kielégíteni.
 2. Eladó kifejezetten fenntartja magának a rajzok, vázlatok, költségbecslések és egyéb, az ajánlatokhoz és a rendelés visszaigazolásokhoz mellékelt egyéb dokumentáció tulajdonjogát. Ezeket Vevő csak a megállapodás szerinti célra használhatja, és Eladó engedélye nélkül ezeket nem sokszorosíthatja, vagy nem teheti harmadik fél számára hozzáférhetővé. Eladó első kérésére ezeket a dokumentumokat és összes másolatukat vissza kell küldeni Eladónak. Ha ezek a dokumentumok szerzői jogi oltalom alatt állnak, Eladó ezen dokumentumok szerzői jogára is igényt tart.

12. Szerződés felbontása

 1. Vevő ezennel visszavonhatatlanul kötelezi magát, hogy az Eladó által számára hozzáférhetővé tett, rendelkezésére bocsátott üzemi vagy üzleti titkokat, amelyek vagy egy üzleti kapcsolattal, vagy egy harmadik félhez fűződő kapcsolattal összefüggésben, vagy annak alapján ismertté váltak, csendben megőrzi és Eladó engedélye nélkül ezeket harmadik fél részére semmilyen módon nem teszi hozzáférhetővé. Továbbá Vevő kötelezi magát, hogy az információkat csak a neki szükséges mértékben és csak a megkötött szerződés keretén belül használja.
 2. A titoktartási kötelezettség megmarad az üzleti kapcsolat megszűnése után is. Minden esetben a jogsértésért Eladónak jár egy peren kívüli kötbér a szerződés értékének 20%-ban, de legalább 100.000, - HUF.
 3. Eladó rendeléseiről szóló reklámhoz és publikációkhoz, valamint Eladó felvételéhez a Vevő referencia listájára szükséges Eladó előzetes, írásbeli jóváhagyása.

Ha egy rendelkezés miatt a jelen üzleti feltételek (ÁSZF) teljes egészében vagy részben jogilag érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lesznek, vagy azzá válnak, ez nem érinti az összes többi üzleti rendelkezés érvényességét. A szerződő felek a jogilag érvénytelen vagy a végrehajthatatlan rendelkezést egy érvényes és végrehajtható rendelkezésre fogják lecserélni, amely a tartalom és cél szerint közel áll a jogilag érvénytelen vagy a végrehajthatatlan rendelkezéshez. Felek egyhangúlag kijelentik, hogy esetleges jogvitáikat elsősorban békés, tárgyalásos úton próbálják rendezni. Ennek sikertelensége esetére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság és a Fővárosi Bíróság kizárólagos, csupán értékhatártól függő illetékességét, amelynek magukat felek egyhangúlag alávetik. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság jogszabályai – így különösen, de nem kizárólagosan a Ptk. rendelkezései - az irányadóak.

Általános Szerződési Feltételek – JUMO Hungária Mérés és Szabályozástechnika Kft.

2024. áprilisi változat, érvényes 2024.05.01-től